Felsőfok (C1)

A felsőfokú DExam nyelvvizsga szóbeli és írásbeli vizsgából áll. A két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri.

A DExam vizsgarendszer követelményei összhangban vannak a KER-skálák szintleírásaival.

Felsőfok (C1) vizsga felépítése

2017 márciusától módosult az Beszédértés vizsga felépítése, a változásokkal a vizsgázók a 2017. évi tavaszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

  Vizsgarész Feladat típusa Idő (perc) Pontszám
Szóbeli Beszédértés Kiegészítés 35-40 25
Többszörös feleletválasztás
Többszörös hozzárendelés
Beszédkészség Kiselőadás 18-23 25
Társalgás a vizsgáztatóval
Vita a vizsgázótárssal
Írásbeli Írott szöveg értése és nyelvismeret Alcím hozzárendelése bekezdéshez 110 25
Feleletválasztás
Mondatrészlet visszahelyezése szövegbe
Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből
Hibajavítás
Szóképzés
Íráskészség Hivatalos levél 100 25
Fogalmazás

A DExam vizsgarendszer sajátossága a modulválasztási lehetőség, amely C1 szinten is megjelenik. A modulfeladatok száma az egyes vizsgarészekben különböző.

A modulfeladatok a vizsgázók szűkebb vagy tágabb érdeklődési vagy szakterületéhez kötődnek, de tárgyi tudást nem mérnek. A humánmodult a társadalomtudományok és művészetek iránt érdeklődőknek, a reálmodult a természettudományok és a technika iránt érdeklődőknek ajánljuk.

I. Beszédértés

A 2017. évi tavaszi vizsgaidőszaktól megváltozik a Beszédértés vizsga felépítése: kikerült a feladatsorból az Igaz / hamis állítás feladat, így a vizsgán 4 helyett csak 3 feladatot kell megoldani.

Követelmények

Megérti a hanganyagok tematikailag, műfajilag széles skáláját, fel tudja dolgozni a részleteket és az implikált tartalmakat is. Nem zavarja a háttérzaj, ki tudja szűrni az információt a rossz minőségű, torzult hanganyagból, illetve a köznyelvi normától némileg eltérő ejtésből is.

A vizsga leírása

A vizsgázó a hanganyagokat hangszórón keresztül hallja. A vizsgázó a feladatokhoz angol nyelvű utasításokat kap, amelyek szerepelnek a feladatlapon és elhangzanak a hangfelvételről is.

A vizsgafeladatsor 3 különböző hanganyagból áll, amelyekhez 3 különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. kiegészítés,
 2. többszörös feleletválasztás,
 3. többszörös hozzárendelés.

A 3 feladatból 2 mindig modulfeladat, 1 pedig a két modul feladatsor közös részét képező általános témájú feladat.

A vizsgázó minden feladatot kétszer hallgathat meg.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen maximálisan 22 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

II. Beszédkészség

Követelmények

Szóbeli megnyilatkozásaiban folyékonyan, természetes módon, gazdag szókinccsel, megfelelő stílusban és grammatikai helyességgel fejezi ki magát. Világos, jól szerkesztett előadást tud tartani összetett témákban, nézeteit érvekkel és megfelelő példákkal támasztja alá.

A vizsga leírása

A DExam szóbeli vizsga páros vizsga, azaz egyszerre 2 vizsgázó van jelen, akik 2 vizsgáztató előtt teszik le a vizsgát. A vizsgázók a jelentkezési lapon megjelölhetik, hogy kivel kívánnak együtt vizsgázni.

A vizsga megkezdése előtt 10 perc felkészülési idő áll a vizsgázók rendelkezésére. Ez alatt az idő alatt kell felkészülniük az 1. feladat kiselőadására. A felkészülés során szótárt vagy más segédeszközt nem használhatnak.

A vizsga bemutatkozással indul, amely arra is szolgál, hogy a vizsgázók hozzászokjanak a vizsgahelyzethez. A bemutatkozás a vizsga 0. része, amely nem számít bele a vizsgaeredménybe.

A vizsga három feladatból áll:

 1. kiselőadás,
 2. társalgás a vizsgáztatóval,
 3. vita a vizsgázótárssal.

Az első két feladatot egyénileg, a harmadikat pedig párban kell megoldaniuk a vizsgázóknak.

Az első feladat egy önálló kiselőadás. A vizsgázó két rövid, modulválasztásának megfelelő tudományos ismeretterjesztő jellegű szöveget kap. A vizsgázó rövid mérlegelés után választhat, melyik szöveg témáját részesíti előnyben. A vizsgázó feladata, hogy a szöveghez kapcsolódó kérdésre 3-4 percben kifejtse válaszát. A szöveg funkciója a téma felvetése, gondolatébresztés a kiselőadáshoz.

A második feladat társalgás a vizsgáztatóval, mely általános témákat érint, lásd Témakörök.

A harmadik feladatban a vizsgázók egymással vitáznak. A vita egy probléma megoldására irányul. A probléma közös fontossági sorrend felállítása, mely során a vizsgázóknak meg kell jeleníteni, majd át kell hidalni véleménykülönbségüket.

Értékelés

A vizsgázó pontszáma a három feladatban nyújtott összteljesítménye alapján kerül megállapításra. A maximálisan elérhető pontszám 28, amelyet százalékszámítással feleltetünk meg a 25 vizsgapontnak.

III. Írott szöveg értése és nyelvismeret

Követelmények

Képes változatos műfajú és stílusú szövegek széles körét - modern irodalmi műveket, tágabb szakterületéhez kapcsolódó tudományterületek népszerűsítő-tudományos irodalmát - részleteiben megérteni. Szövegértése kiterjed az attitűdökre, implikált tartalmakra is.

Alapos nyelvismeretének köszönhetően képes változatos és komplex nyelvtani és lexikai szerkezetek pontos kontextusfüggő használatára.

A vizsga leírása

A vizsgafeladatsor 6 különböző témájú, autentikus forrásból származó szövegből áll, amelyekhez 6 különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. alcím hozzárendelése bekezdéshez,
 2. feleletválasztás 4 lehetőségből,
 3. mondatrészlet visszahelyezése szövegbe,
 4. hiányos szöveg kiegészítése szókészletből,
 5. hibajavítás,
 6. szóképzés.

A 6 feladatból 4 mindig modulfeladat, 2 pedig a két modul feladatsor közös részét képező általános témájú feladat.

A 6 feladatból 3 az írott szöveg értését és 3 a nyelvismeretet méri.

Hasonlóan a DExam vizsgarendszer más vizsgarészeihez, az íráskészség-mérő vizsgán sem engedélyezett a szótár használata.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen maximálisan 60 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

IV. Íráskészség

Követelmények

Rugalmasan és hatékonyan kommunikál hivatalos levélben.

Összetett témákat világos és jól szerkesztett módon tud kifejteni, hatásos stílusban hangsúlyozván a lényeges gondolatokat. Odaillő példák felhasználásával ki tudja fejteni és alá tudja támasztani nézeteit.

A vizsga leírása

A feladatsor mindig két különböző műfajt képviselő feladatból áll. Az első feladat egy hivatalos levél, amelynek típusát egy adott vizsgaidőszakban a Vizsgaközpont határozza meg. A második feladat egy véleménykifejtő fogalmazás.

 1. Hivatalos levél:
  • pályázati,
  • érdeklődő,
  • olvasói,
  • panaszlevél
  • hivatalos válaszlevél.
 2. Véleménykifejtő fogalmazás.

Az első feladat témája általános, a második, a véleménykifejtő fogalmazás pedig modulfeladat.

Az 1. feladat szószám-terjedelme min. 220 - kb. 270 szó, a 2. feladaté pedig min. 230 - kb. 280 szó. A felső szószám-határt meghaladó feladatmegoldást pontlevonás nem bünteti.

A vizsga időtartama alatt mindkét feladatot meg kell oldani, amennyiben valaki csak az egyik feladatot írja meg, vizsgája érvénytelen.

Hasonlóan a DExam vizsgarendszer más vizsgarészeihez, az íráskészség-mérő vizsgán sem engedélyezett a szótár használata.

Értékelés

A maximálisan elérhető nyerspontszám 56, amely 25 vizsgapontnak felel meg.