Vizsgaszabályzat

1. Jelentkezés

1.1. Vizsgaidőpont

A DExam Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) három alkalommal szervez vizsgaidőszakot angol nyelvből (téli: január-február, tavaszi: április-május és őszi: október- november hónapok folyamán).

Minden év októberében a Vizsgaközpont közzé teszi a következő év vizsgaidőszakait, vizsgaidőpontjait és az azokhoz kapcsolódó jelentkezési határidőket. Azonban a Vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy szükség esetén az előre meghirdetett vizsgaidőpontokat módosítsa.

A vizsgaidőpontokról és a jelentkezési feltételekről a Vizsgaközpont honlapján (www.dexam.hu), a DExam vizsgahelyek honlapján és ügyfélszolgálatán, valamint reklámanyagokból tudnak a vizsga iránt érdeklődők tájékozódni.

A Vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy nem elegendő számú (6 fő alatti) jelentkezés esetén a jelentkezőt a legközelebbi vizsgahelyre átirányítsa, vagy felajánlja neki a díjmentes halasztást a következő vizsgaidőszakra. Ilyen esetben a Vizsgaközpont az adott vizsga jelentkezési határidejének lejártával értesíti az érintetteket.

1.2. A jelentkezés feltételei és módja

A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet értelmében "Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet."

Vizsgára jelentkezni az online Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet. A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetésével együtt érvényes, aminek meg kell történnie a vizsgára való jelentkezési határidő lejártáig. A jelentkezés tehát abban az esetben érvényes, ha a befizetés igazolásán szereplő dátum nem későbbi, mint a jelentkezési határidő napjának 24.00 órája.

Jelentkezéskor minden esetben a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

 • a Vizsgaközpont Vizsgaszabályzatát és annak részeként, illetve mellékleteként az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és tudomásul vette, beleegyezik abba, hogy a vizsgáztatás az abban foglaltak szerint történik, és tudomásul veszi, hogy nyilatkozatát a későbbiekben nem változtathatja meg
 • hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait, eredményeit, a szóbeli vizsgáról készült hangfelvételt a Vizsgaközpont nyilvántartás céljából - a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kezelje, valamint a szükséges adatokat a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa.

Jelentkezési lap lap online tölthető ki a Vizsgaközpont honlapján. Az űrlap kitöltését követően a számítógépes rendszer a megadott e-mail címre elküldi a Jelentkezési lapot, illetve felajánlja annak letöltését is.

A Beszédkészség vizsga páros vizsga. A Jelentkezési lapon a jelentkező megnevezheti, kivel kíván vizsgázni. Ha a jelentkező nem jelöl meg senkit, vagy a megjelölt személy visszalép a vizsgától, a Vizsgaközpont automatikusan vizsgázó partnert sorsol számára.

A jelentkező a vizsgadíjat banki átutalással fizetheti be.

Az átutalás közlemény rovatába be kell írni a Jelentkezési lap kitöltésekor kapott befizetési kódot és a vizsgázó nevét. Pl.: DExam-BK-XXXX Vizsgázó Neve.

Amennyiben a jelentkező nem vagy nem pontosan tünteti fel a befizetési kódot, a rendszer nem tudja beazonosítani a befizetést.

Pótjelentkezés

A Vizsgaközpont a jelentkezési határidő lejárta után elfogad pótjelentkezést. A pótjelentkezéshez külön kérelmet nem szükséges benyújtani. A pótjelentkezés csak abban az esetben érvényes, ha a jelentkező kitölti a jelentkezési lapot és befizeti mind a vizsgadíjat, mind a pótjelentkezési díjat (lásd 12.2. pont).

A pótjelentkezés mindenkori határidejét a Vizsgaközpont honlapján az Aktuális menüpontban teszi közzé.

1.3. Különleges körülmények elbírálása

A Vizsgaközpont eleget tesz a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényeknek és rendeleteknek. Ezek értelmében nem adható felmentés az adott vizsgabizonyítványban megkövetelt készségek mérése és értékelése alól. A vizsgaközpont a fogyatékkal élő/ sajátos nevelési igényű vizsgázók számára a fogyatékosságának megfelelő vizsgakörülményeket teremt az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (továbbiakban: BTMN) esetében ilyen speciális követelmények nincsenek, mivel BTMN nem minősül fogyatékosságnak. Ezért a járási szakértői bizottságok által kiállított szakértői véleményekben javasolt kedvezmények a nyelvvizsgáztatás során nem vehetők figyelembe. A megyei (ezt megelőzően megyei és országos) szakértői bizottságok által kiállított szakértői véleményekben javasolt kedvezmények pedig a nyelvvizsgáztatás során akkor vehetők figyelembe, ha a diagnózis sajátos nevelési igényt/fogyatékosságot jelez.

 • A mozgáskorlátozottak számára minden DExam vizsgahelyen van olyan helyszín, ahol megoldott az akadálymentes közlekedés.
 • A gyengén látó vizsgázóink kérhetnek
  • megnövelt betűnagyságú feladatlapot
  • 30 perccel meghosszabbított vizsgaidőt az Íráskészség vizsgán.
 • A diszlexiás, diszgráfiás vizsgázóink
  • kérhetnek megnövelt betűnagyságú feladatlapot a Beszédértés és az Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgarészeken és felmentést kaphatnak a megoldások válaszlapra történő átmásolása alól
  • használhatnak számítógépes szövegszerkesztőt az Olvasáskészség és nyelvismeret és az Íráskészség vizsgán
  • kérhetnek 30 perccel meghosszabbított vizsgaidőt az Íráskészség vizsgán.
  • kérhetik, hogy a helyesírásuk értékelése ne számítson bele a pontszámukba.
 • A nagyothalló vizsgázóink a Beszédértés vizsgán kérhetik fülhallgató használatát.

A szakértői bizottságok által kiállított szakértői véleményekben javasolt további kedvezmények biztosítása egyéni elbírálás alapján történik.

A vizsgakörülményekre vonatkozó speciális igényeket a Jelentkezési lapon kell feltűntetni, és a megfelelő igazolásokat a Jelentkezési laphoz kell csatolni.

1.4. Értesítés a vizsga helyéről és időpontjáról

A vizsgaértesítőt, amely a vizsgák helyéről és pontos idejéről ad tájékoztatást, a vizsgahelyek a vizsga előtti 10. napon küldik ki e-mailben.

Amennyiben az értesítés az internetes szolgáltató vagy a vizsgára jelentkező hibájából nem jut el a címzetthez, a vizsgáról való távolmaradásért a vizsgahely nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Jelentkezési lapon a vizsgázó kéri, lehetősége van arra, hogy a szóbeli vizsgát, vagy a komplex vizsgát egy nap alatt teljesítse. A DExam vizsgarendszerben az írásbeli (Olvasáskészség és nyelvismeret és Íráskészség) vizsga és a szóbeli vizsga Beszédértés vizsgarésze egy napon kerül lebonyolításra. A vizsgázó kérheti, hogy a szóbeli vizsgájának Beszédkészség vizsgarészét is ezen a napon tehesse le. Az adott vizsgahely a vizsgázói létszámtól függően tesz eleget ennek a kérésnek.

2. Vizsgahalasztás

Vizsgahalasztást kizárólag nyomós indokkal személyes vagy egészségügyi problémára (pl. hirtelen megbetegedés, bírósági idézés, stb.) hivatkozva lehet kérni.

Ha a vizsgázó méltányolható okból nem tud(ott) a számára kijelölt időpontban a vizsgán megjelenni, a következő vizsgaidőszakban halasztott vizsgát tehet, amennyiben

 1. a halasztást írásban a "Vizsgahalasztási kérelem" c. nyomtatvány kitöltésével kéri,
 2. csatolja az orvosi igazolást, vagy a hiányzás méltányolandó okát hitelt érdemlően bizonyító egyéb dokumentumot, és
 3. befizeti a különeljárási díjat (lásd 12.1. pont).

A vizsgahalasztás iránti kérelem legkésőbb a vizsga időpontját követő 2. munkanapon belül nyújtható be.

Halasztás esetén a vizsgadíjat a Vizsgaközpont nem utalja vissza. A befizetett vizsgadíjat arra a vizsgaidőszakra tekinti érvényesnek, amelyre a halasztás történt.

Vizsgahalasztásra csak egyszer van lehetőség. Halasztott vizsgától visszalépni vagy további halasztással élni nem lehet.

3. Vizsgától való visszalépés

A vizsgázó a vizsga letételétől visszaléphet. A visszalépésre kizárólag a Vizsgaközpont által meghatározott határidőig, legkésőbb a vizsga napját megelőző 10. naptári napig van mód. A vizsgázó ebben az esetben részleges vizsgadíj visszatérítésre jogosult, amit írásban a "Vizsgalemondási kérelem" c. nyomtatvány kitöltésével kérhet. A Vizsgaközpont a befizetett vizsgadíj 50%-át téríti vissza.

Ha a vizsgázó a vizsga napját megelőző 10. naptári napig nem jelzi visszalépési szándékát, akkor a vizsgadíj fenti arányú visszatérítésére csak egyéni elbírálás alapján, különösen indokolt esetben jogosult.

4. Vizsgán betartandó szabályok

4.1. A személyazonosság igazolása

A vizsgaterembe való belépéskor a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal - személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel - kell igazolnia magát.

A személyazonosság igazolására a teremfelügyelő csak azt a dokumentumot fogadhatja el, amelynek a számát a Jelentkezési lapon a vizsgázó megadta. Ha a vizsgázó ettől eltérő dokumentumot (pl. jogosítványt) mutat be, akkor ki kell töltenie a nyilatkozatot arról, hogy a Jelentkezési lapon megadott dokumentumot a vizsganap végén, de legkésőbb a vizsganapot követő 2. munkanap végéig a vizsgahelyen személyesen bemutatja. Ezt követően megkezdheti a vizsgát, de ha a dokumentumot utólag nem mutatja be a megadott határidőig, akkor a vizsgája érvénytelen.

Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyazonosságát okirattal igazolni, a vizsgát nem kezdheti meg.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a vizsgázó személyazonosságát hamis eszközökkel próbálta igazolni akár a vizsgaterembe történő belépéskor, akár később a vizsga során, őt a teremfelügyelő azonnal kizárja a vizsgaeseményből.

4.2. Segédeszközök

4.2.1.

A vizsgán használható könyvkiadó által kiadott, nyomtatott egynyelvű és kétnyelvű szótár - kivéve a képesszótárakat - az alábbi szinteken és vizsgarészeken:

 • B1: Íráskészség vizsgarész alatt
 • B2 és C1: Íráskészség vizsgarész alatt és a Beszédkészség vizsgarészen a felkészítőteremben.
 • A szótárt/szótárakat, típusonként maximum 1-1 példányt (például 1 db egynyelvű és 1-1 db angol-magyar, illetve magyar-angol szótárt) a vizsgázó hozza magával és ő felel azért, hogy azokban semmiféle külön papírlap, illetve feljegyzés ne legyen. A vizsga során a vizsgázó szótárt kölcsön nem kérhet, és nem adhat.

  Az írásbeli vizsgán az Olvasáskészség és nyelvismeret feladatlapok beszedése után, a teremfelügyelő felszólítására lehet a szótárt elővenni. A teremfelügyelő a vizsga megkezdése előtt felkéri a vizsgázókat, ellenőrizzék, hogy a szótárakban ne maradjon semmiféle külön papírlap, illetve feljegyzés. A teremfelügyelő a vizsga során a szótárakat szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

  A Beszédkészség vizsgarészen szótár csak a felkészítőteremben használható.

  4.2.2.

  A vizsgázó a vizsga ideje alatt nem tarthat magánál semmi olyan segédeszközt, amely jogtalan előnyökhöz juttathatja őt, úgymint

  • a nyomtatott szótáron kívül (lásd 4.2.1) bármi egyéb nyomtatott, elektronikus, illetve kézzel írott segédanyagot, például tankönyvet, elektronikus szótárt
  • mobiltelefont vagy bármilyen egyéb kommunikációra, hangfelvételre és/vagy lejátszásra alkalmas eszközt
  • saját jegyzetpapírt. Az Íráskészség vizsgán a vizsgázónak piszkozat, vázlat készítéséhez a Vizsgaközpont által erre a célra biztosított lapokat (a feladatlap "blank sheet"-ként jelölt oldalait) kell használnia.

  Ha a vizsgázó nem megengedett segédeszköz használatához folyamodik, az a vizsga azonnali felfüggesztésével jár.

  4.3. A Beszédértés és az írásbeli (Olvasáskészség és nyelvismeret és Íráskészség) vizsgán betartandó további szabályok

  A vizsgázó a vizsgaértesítőben jelzett időpontban és helyen köteles a vizsgán megjelenni.

  A Beszédértés és az írásbeli vizsgarészeken a vizsgázó kék tollal dolgozik.

  A vizsgázó nem használhat javítófolyadékot vagy javítószalagot. Javításkor egyértelműen (a kocka besatírozásával, ill. a hibás rész áthúzásával) jelöli azokat a részeket, amelyeket törölni kíván.

  Az egyes vizsgarészek alatt a termet elhagyni csak az alábbiakban szabályozott módon lehet.

  • A vizsgázó a Beszédértés vizsgarész alatt nem hagyhatja el a termet.
  • Az írásbeli vizsgarészek alatt a vizsgázó a teremfelügyelő kíséretében hagyhatja el a vizsgatermet. Erre egyszerre egy teremben csak egy vizsgázónak van lehetősége. Távollétének tényét és időtartamát a teremfelügyelő a jegyzőkönyvben rögzíti. Az egyes vizsgarészek utolsó 15 percében a terem már nem hagyható el.

  4.4. A Beszédkészség vizsgarészen betartandó további szabályok

  A vizsgázó a vizsgaértesítőben jelzett időpontban és helyen köteles a vizsgán megjelenni.

  4.4.1.

  A Beszédkészség vizsgarészről a 33/2014.(II.18.) Korm. rendelet alapján hangfelvétel készül.

  A vizsgázó a Jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy beleegyezik-e a hangfelvétel készítésébe. A hangfelvétel teszi lehetővé a vizsgateljesítmény szakmai újraellenőrzését.

  Ha a vizsgázó nem járul hozzá a hangfelvétel készítéséhez, akkor

  • három tagból álló vizsgabizottság előtt vizsgázik, és
  • vizsgateljesítménye felülvizsgálati eljárás során nem értékelhető újra.

  A Vizsgaközpont egy vizsgaidőszakon belül egy meghatározott vizsganapot jelöl ki a hangfelvétel készítésétől elzárkózó vizsgázók számára.

  4.4.2.

  A vizsgázónak B2 és C1 szinten a vizsga 1. feladatának megoldásához 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésére. A vizsgára történő felkészülési idő alatt a helyiséget csak felügyelettel hagyhatja el. Távolléte tényét és időtartamát a teremfelügyelő jegyzőkönyvben rögzíti. Számára a felkészülés időtartama nem hosszabbítható meg.

  4.4.3.

  A Beszédkészség vizsga csak vizsgázótárssal együtt tehető le. Amennyiben a vizsgázó vizsgabeosztás szerinti párja nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgahely az alábbi módokon biztosítja, hogy a vizsgázó letehesse a Beszédkészség vizsgát.

  • Ugyanazon a vizsganapon egy későbbi időpontban egy másik vizsgázótárssal vizsgázik.
  • Amennyiben erre nincs mód
   • és mindhárom érintett beleegyezik, akkor hármas vizsgára kerül sor
   • ugyanazon vizsgaidőszak egy másik vizsganapjára kérhet a vizsgahelytől újabb vizsgabeosztást.

  4.5. Késés

  Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgára (Olvasáskészség és nyelvismeret és az Íráskészség) saját hibájából adódóan maximum 15 perc késéssel érkezik, be lehet engedni a vizsgaterembe, de számára a vizsga időtartama nem hosszabbítható meg. A Beszédértés vizsgarésznél a késve érkező vizsgázó nem vehet részt a vizsgán.

  A Beszédkészség vizsgarész során előforduló késés esetén a vizsgázónak el kell fogadnia a vizsgahely által felajánlott új vizsgaidőpontot, amely lehet az eredeti vizsganapon, de az adott vizsgaidőszakon belül bármelyik más vizsganapon is.

  4.6. Fegyelmezetlenség

  Vizsgabiztonsági megfontolásból a vizsgázók a vizsga alatt egymással semmilyen kapcsolatba nem léphetnek és nem segíthetik egymást. A teremfelügyelő minden fegyelmezetlenséget jelent a vizsgahely vezetőjének. A teremfelügyelő a fegyelmezetlenség súlyosságától függően megszakíthatja a vizsgázó vizsgáját, ha megítélése szerint arra vizsgabiztonsági okokból, vagy a többi vizsgázó nyugodt vizsgázásának biztosítása érdekében szükség van.

  Felfüggesztés

  Az a vizsgázó, aki a Vizsgaszabályzat 4. pontjába foglalt szabályokat megszegi - és ezért vizsgáját nem kezdhette meg vagy a megkezdett vizsgáját meg kellett szakítani - egy éves felfüggesztést kap, azaz az adott vizsga időpontjától számított egy év elteltével tehet csak a DExam vizsgarendszerben ismét vizsgát.

  5. Vizsgakövetelmények teljesítése

  A szóbeli, illetve írásbeli vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető maximális 50 pontból minimum 30 pontot (60 %-ot) teljesít úgy, hogy mindkét vizsgarészben külön-külön minimum 10 pontot (40 %-ot) vagy afölötti eredményt ért el.

  A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakon belül mind a 4 vizsgarészben külön-külön teljesíti a minimum 10 pontot (40%-ot), és a 4 vizsgarészben az elérhető maximális 100 pontból minimum 60 pontot (60%-ot) ér el. Tehát a komplex vizsga sikeressége független attól, hogy a szóbeli és/vagy az írásbeli vizsga eredménye külön-külön elérte-e a 60%-ot.

  Olyan sikertelen komplex vizsga esetén, amikor a vizsga során a vizsgázó vagy a szóbeli, vagy az írásbeli vizsga követelményeit sikeresen teljesítette, a Vizsgaközpont automatikusan (külön kérelem nélkül) kiállíttatja részére a megfelelő vizsgabizonyítványt.

  6. Eredményközlés, bizonyítvány kiadása

  A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendeletnek megfelelően az írásbeli, szóbeli vagy komplex vizsga eredménye a vizsga időpontját követően legkésőbb 30 napon belül a vizsgázó rendelkezésére áll.

  A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért, százalékban kifejezett teljesítményéről részletes tájékoztatást kap a DExam vizsgarendszer honlapján azonosító kódjának megadásával. Amennyiben vizsgaeredményét a vizsgázó a DExam Vizsgaközpontnak küldött postai levélben vagy e-mailben kéri, számára azt az elektronikus eredményhirdetést követően tájékoztatási céllal a Vizsgaközpont postán is megküldi. A tájékoztató levél nem számít az eredményről kiállított hivatalos igazolásnak.

  A Beszédkészség vizsga eredményéről a vizsganap végén ún. gyorslista készül, amelyet a vizsga helyszínén lehet megtekinteni. A gyorslista alapján kiszámított eredmény a többszöri kerekítés miatt 1-2%-kal eltérhet a hivatalos végeredménytől. A hivatalos vizsgaeredmény a Beszédkészség vizsga esetében is a honlapon kérdezhető le a vizsgát követő 3. munkanapon 16.00 órától.

  Telefonon vizsgaeredményről az ügyfélszolgálati munkatársak adatvédelmi okokból nem adnak felvilágosítást.

  A Vizsgaközpont a sikeres nyelvvizsgáról a vizsga időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül elkészítteti a vizsgabizonyítványt. Felülvizsgálat alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében a Vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a jogerős döntés közlésétől számított 15 nap elteltével bocsátja a vizsgázó rendelkezésére.

  A nyelvvizsga-bizonyítvány személyesen vagy meghatalmazással vehető át a jelentkezéskor megjelölt vizsgahelyen. A vizsgahely e-mailben értesíti a vizsgázót arról, hogy a bizonyítvány mikortól vehető át.

  A Vizsgaközpont a vizsgabizonyítványhoz elektronikus angol és magyar nyelvű eredménylapot küld ki, amely tartalmazza az egyes vizsgarészeken elért pontszámot. B2 és C1 szinten az eredménylap a vizsga modul jellegét is jelöli.

  7. Hibás bizonyítványok cseréje

  A Jelentkezési lapon szereplő személyes adatok bekerülnek a Vizsgaközpont nyilvántartásába, illetve a vizsgázó bizonyítványába.

  7.1.

  Amennyiben a személyes adatok közül a vizsgázó nevében van nyomtatási hiba, új nyelvvizsga-bizonyítvány kerül kiállításra.

  A vizsgázó nevét hibásan tartalmazó bizonyítvány cseréjét az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ csak egy évnél nem régebben kiállított bizonyítványok esetében végzi el.

  Amennyiben a vizsgázónak felróható okból kerül a hibás név a bizonyítványba, annak kijavítása különeljárási díj ellenében történik (lásd 12.1. pont). Amennyiben a bizonyítványban a vizsgahelyi adminisztráció hibájából szerepel tévesen a vizsgázó neve, annak kijavítása a vizsgázó számára térítésmentesen történik.

  A kérelemhez

  • ki kell tölteni a "Kérelem vizsgabizonyítvány cseréjéhez" c. nyomtatványt
  • csatolni kell a rontott bizonyítványt és a helyes adatok igazolására szolgáló okirat (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány vagy útlevél) másolatát.

  7.2.

  Amennyiben a nyomtatási hiba a születési időben, a születési hely megnevezésében található, vagy nem szerepel a bizonyítványban a vizsgázó második keresztneve, nem kerül sor a bizonyítvány cseréjére, a vizsgázó ún. hatósági igazolást kap. A hatósági igazolás tartalmazza a javított vagy kiegészített adatokat, s ezt a vizsgázó a bizonyítványához csatolja. A hatósági igazolást az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állítja ki a vizsgázó kérésére.

  8. Elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány pótlása

  Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról hatósági igazolványt az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtól kell igényelni.

  9. Vizsgadolgozat megtekintése

  A vizsgázó által teljesített nyelvvizsga-feladatok megtekintése a Debrecenben, a Vizsgaközpontban történik. A vizsgadolgozat megtekintésére érvényes személyazonosságot igazoló okiratot kell hozni, ennek hiányában nem tekinthető meg a dolgozat. A dolgozatot csak a vizsgázó, illetve - 18 év alatti vizsgázó esetén - törvényes képviselője tekintheti meg. A törvényes képviselő nem küldhet maga helyett a megtekintésre meghatalmazottat.

  Az írásban teljesített vizsgarészek esetében a vizsgázónak saját feladatmegoldásának megtekintésekor rendelkezésére áll az eredeti feladat, az értékelési útmutató és a pontszámítási táblázat. A Beszédkészség vizsgán a megtekintés a vizsgázó teljesítményéről készült jegyzőkönyvre és a vizsgán készült hangfelvétel meghallgatására terjedhet ki.

  A megtekintés során a vizsgázó a Vizsgaközpont által biztosított eszközökkel (írószer, papír) jegyzetet készíthet saját feladatmegoldásairól. Semmilyen technikai eszközt erre a célra nem vehet igénybe.

  A megtekintésre a vizsgázónak minimum 45 perc áll rendelkezésére, melynek során csak a saját megoldásainak áttekintésére van módja. Amennyiben a vizsgázó nem csak a saját megoldásairól, hanem a feladatokról is készített jegyzetet, jegyzetét nem tarthatja meg, köteles azokat a teremfelügyelőnek leadni.

  A vizsgadolgozat szakmai konzultáció nélküli megtekintése ingyenes.

  A vizsgázó kérésére a Vizsgaközpont szakmai konzultációt is biztosít, amelynek során a vizsgázó egy vizsgáztató tanárral tekinti át feladatmegoldásait. A konzultáció díjköteles (lásd 12.1. pont) és időtartama 45 perc.

  A vizsgadolgozat megtekintését a vizsgázó a Vizsgaközponttól kérheti. A vizsgadolgozat megtekintése iránti kérelmet "Kérelem vizsgadolgozat megtekintéséhez" c. nyomtatványon a vizsgaeredmény közzétételét követő 15 napon belül lehet benyújtani. A Vizsgaközpont a honlapján közzétett időpontokra jelentkezési sorrendben osztja be a vizsgázókat, melyről e-mailben értesítést küld.

  10. Felülvizsgálat

  A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet értelmében az eredmény közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára, illetve a vizsga értékelésére történő hivatkozással.

  A felülvizsgálat típusai

  1. Felülvizsgálati kérelemmel lehet élni jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A vizsgáztatási körülményekre való hivatkozás csak abban az esetben használható fel a kérelem indoklásául, ha az adott panasz a vizsgajegyzőkönyvben szerepel, azaz a vizsga során észlelt problémát a vizsgázó a teremfelügyelő munkatárs segítségével a vizsga után jegyzőkönyvben rögzíti. Ez a típusú felülvizsgálati eljárás ingyenes.
  2. A vizsgázó kérheti vizsgateljesítményének 3. vizsgáztató által történő újraértékelését, ami díjköteles (lásd 12.1. pont). A felülvizsgálati eljárás a díjbefizetés igazolásának a Vizsgaközpontba való beérkezése után kezdődik.

  A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a Vizsgaközpont döntését módosítja. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót e-mailben és postai úton is értesíti.

  A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A panaszt az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el.

  Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított 15 napon belül a Vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátja.

  A felülvizsgálatot a vizsgázó a Vizsgaközponttól kérheti. Mindkét típusú felülvizsgálati kérelem a "Felülvizsgálati kérelem" c. nyomtatványon nyújtható be. A vizsgázók kérelmüket személyesen leadhatják a DExam Vizsgaközpont Recepcióján. Akik nem kívánják / tudják ezt megtenni, kérelmüket egyidejűleg kétféle formában kell hogy eljuttassák a Vizsgaközponthoz: az elektronikusan beküldött kérelmet - változatlan szövegezéssel - postai úton is be kell küldeni a Vizsgaközpontba.

  Határidőn túli kérelem benyújtására, illetve utólagos díjbefizetésre nincs lehetőség. A díjbefizetés igazolásának legkésőbb a határidő lejártáig be kell érkezni a Vizsgaközpontba ahhoz, hogy a felülvizsgálati eljárás elkezdődhessen.

  11. Kérelmek benyújtásának rendje

  A kérelmek - jellegüktől függően - vagy a Vizsgaközpontba, vagy a Jelentkezési lapon megjelölt vizsgahelyre nyújthatók be.

  • A DExam Vizsgaközpontba kell eljuttatni az alábbi kérelmeket:
   Felülvizsgálat
   Igazoláskérés vizsgaeredményről
   Vizsgabizonyítvány-csere
   Vizsgadolgozat megtekintése
  • A Jelentkezési lapon megjelölt vizsgahelyre kell eljuttatni az alábbi kérelmeket:
   Vizsgahalasztás
   Vizsgalemondás

  Az alábbi kérelmek benyújtására csak különeljárási díj befizetésével van lehetőség:

  • Felülvizsgálat újraértékeléssel
  • Igazolás vizsgaeredményről
  • Vizsgabizonyítvány-csere
  • Vizsgadolgozat megtekintése szakmai konzultációval
  • Vizsgahalasztás.

  A kérelmekhez szükséges űrlap

  • kitölthető online módon a Vizsgaközpont honlapján
  • nyomtatható formátumban letölthető a Vizsgaközpont honlapjáról
  • beszerezhető személyesen a vizsgahelyek ügyfélszolgálatán.

  A vizsgázó a különeljárási díjat banki átutalással fizetheti be.

  A befizetés igazolásaként a banki átutalás igazolását fogadjuk el. A díjbefizetés igazolásának továbbítására elektronikusan is lehetőség van a www.dexam.hu honlap Kérelmek benyújtása / Díjbefizetés igazolásának feltöltése menüpontban. A díjbefizetés igazolását a Vizsgaszabályzatban meghatározott időpontig kell csatolni a kérelemhez.

  12. Különeljárási díjak

  12.1. Kérelmek különeljárási díja

  A kérelmek különeljárási díját az alábbi táblázat foglalja össze.

  Kérelem típusa Különeljárási díj
  Felülvizsgálat (újraértékelés nélkül) 0 Ft
  Felülvizsgálat újraértékeléssel*
  Igazoláskérés vizsgaeredményről 3000 Ft
  Vizsgabizonyítvány-csere a Vizsgaközpont hibájából 0 Ft
  Vizsgabizonyítvány-csere a vizsgázó hibájából 3000 Ft
  Vizsgadolgozat megtekintése (szakmai konzultáció nélkül) 0 Ft
  Vizsgadolgozat megtekintése szakmai konzultációval 7000 Ft
  Vizsgahalasztás 3000 Ft
  Vizsgalemondás 0 Ft

  * A Felülvizsgálat újraértékeléssel típusú kérelem díjai a mindenkori szóbeli és írásbeli vizsgadíjak 25%-ában kerülnek meghatározásra. A jelenleg érvényes díjakat az alábbi táblázat tartalmazza.

  Szóbeli vizsga újraértékelésének díja Írásbeli vizsga újraértékelésének díja
  Alapfok (B1) 5000 Ft 5000 Ft
  Középfok (B2) 6000 Ft 6000 Ft
  Felsőfok (C1) 6500 Ft 6500 Ft

  12.2. Kérelemhez nem kötött eljárási díjak

  Eljárás típusa Díj (Ft)
  Pótjelentkezés 5000 Ft

  13. Adatvédelem

  • A Vizsgaközpont részletes Adatvédelmi tájékoztatója jelen Vizsgaszabályzat részét képezi, és teljes terjedelmében annak mellékletében található.
  • Az Adatvédelmi tájékoztató megismerése a jelentkező felelőssége, elfogadása a vizsgára történő jelentkezés feltétele.
  • Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt általános eljárási rendtől való eseti eltérés, kivételesen indokolt esetben, az adatkezelési jogszabályok (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §) teljes körű betartása és a vizsgabiztonság körültekintő biztosítása mellett, kizárólag a Vizsgaközpont vezetőjének egyedi, írásbeli engedélye mellett lehetséges. Erre vonatkozó kérelmet a Vizsgaközpont, a feltételek biztosíthatóságának vizsgálatát követően, 30 nap alatt bírál el.
  MELLÉKLET

  Adatvédelmi tájékoztató a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos adatkezelésről

  Jogszabályi háttér

  A Debreceni Egyetem nyelvvizsgáztatás-szolgáltatást nyújt a jelentkezők számára. A nyelvvizsga letételének részletes feltételeit az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.), valamint a Vizsgaközpont - Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja (továbbiakban OH NYAK) által akkreditált - vizsgaszabályzata határozza meg.

  A Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpontja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § alapján a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos adatkezeléseinek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adja.

  Vizsgaközpont, vizsgahelyek és értékelők

  A DExam nyelvvizsgáztatással kapcsolatos személyes adatok adatkezelője a Debreceni Egyetem (Debrecen, Egyetem tér 1., Adószám: 15329750-2-09, Intézményi azonosító: FI 17198), amely ezen adatkezelést a DExam Vizsgaközpont (továbbiakban: Vizsgaközpont) útján látja el. A Vizsgaközpont nyelvvizsgáztatásra jogosító akkreditációs azonosítója: AK-XXVIII/1/2007.

  A nyelvvizsga tényleges lebonyolítása a Vizsgaközpontban vagy a Vizsgaközponttal szerződéses viszonyban álló Vizsgahelyeken történik, amelyek adatfeldolgozóként működnek közre. A vizsgahelyek (adatfeldolgozók) listája a www.nyak.hu/hol/detail.asp?strUid=UZWKWH weboldalon található.

  A vizsgát a Vizsgaközponttal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vizsgáztatók/értékelők értékelik. Utóbbiak, mint adatfeldolgozók működnek közre.

  Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek. A Vizsgahelyek kizárólag a náluk vizsgázó érintettek személyes adataihoz, az értékelők kizárólag az általuk értékelt dolgozatokhoz férnek hozzá, és csak azon adatokhoz, amelyek a feladataik ellátásához szükségesek. Az adatokat kötelesek bizalmasan - az adatkezelő által adott utasításoknak megfelelően - kezelni.

  A jelentkezés során megadott személyes adatok kezelésének feltételei

  A nyelvvizsgára történő jelentkezés jelentkezési űrlap kitöltésével történik, amelynek keretében a leendő vizsgázó megadja az alábbi adatokat:

  • Az azonosító adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány/útlevél száma), mely adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása, valamint a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése;
  • A nyelvvizsgával kapcsolatos adatokat (vizsgahely, vizsgaszint, vizsga típusa, dátuma, az esetlegesen választott szóbeli partner neve), amely adatok kezelésének célja a nyelvvizsga lebonyolításának biztosítása; valamint a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga- anyakönyv kitöltése;
  • A levelezési címét, e-mail címét és telefonszámát a hivatalos iratok kézbesítése valamint a vizsga lebonyolításához szükséges - gyakran gyors kapcsolatfelvételt igénylő - kapcsolattartás céljából;
  • A nemét, foglalkozását, mely adatok az Oktatási Hivatal felé történő kötelező (statisztikai célú) adatszolgáltatást célozzák.

  A nyelvvizsga során keletkezett személyes adatok kezelésének feltételei

  A nyelvvizsga során az érintett által megadott adatokon kívül további személyes adatok jönnek létre:

  • A szóbeli vizsgáról hangfelvétel készül. A hangfelvétel készítésének célja, hogy szükség esetén az újraértékelésre jogosultsággal rendelkező vizsgáztató bizottság tájékozódhasson, ezért a hangfelvételt megismerni kizárólag az eljáró, újraértékelést végző bizottság jogosult. A hangfelvétel készítésének másodlagos célja, hogy a Vizsgaközpont vizsgáztatóinak szakmai tevékenységét felügyelő szakhatóság vizsgálati eljárása során abból tájékozódhasson a szakmai munkáról, ezért ennek során a hangfelvétel megismerésére a szakhatóság kirendelt ellenőre, illetve a Vizsgaközpont illetékes vezetője jogosult. A Vizsgaközpont tájékoztatja a vizsgázót, hogy a hangfelvétel a vizsgán megszólaló valamennyi személy hanganyagát tartalmazza, ennek megfelelően a személyes adatok védelme érdekében a fent írtaktól eltérő személyeknek (beleértve a vizsgán résztvevőket is) nem kiadható.
  • Az írásbeli vizsga keretében elkészített és beadott válaszlapok, amely dokumentumok kezelésének célja a vizsga eredményének megállapítása, valamint a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga- anyakönyv kitöltése. Az értékelők az értékelés befejezése után a válasz- és feladatlapokat a Vizsgaközpont által meghatározott időben visszaküldik a Vizsgaközpontba.
  • A vizsga értékelése, eredménye, a vizsgarészenként elért pontok és a vizsgán elért pontszám az elérhető összpontszám százalékában kifejezve, mely adatkezelés célja a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése.
  • A bizonyítvány száma, mely adat kezelésének célja a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése.

  Az adatkezelés jogalapja és időtartama

  A vizsgára jelentkező a Jelentkezési lapon aláírásával igazolja, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, elfogadja, és az abban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. E tényre a jelentkezési lap a jelentkező figyelmét felhívja.

  Az adatkezelés az érintett jelentkezéssel megadott egyértelmű és önkéntes hozzájárulásán alapul (Infotv. 5. § (1) a); 8. § (1) a)). A nyelvvizsgáztatás-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban emellett több, egyrészt a Korm.rendeletben, másrészt az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § j) pont, 5. § és 20 § alapján fennálló - e tájékoztatóban részletezett - jogi kötelezettségnek is meg kell felelni, így az adatkezelésre az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján is sor kerül az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig illetve a jogi kötelezettségek teljesítéséig tart. A szóbeli vizsgán készült hangfelvételek és az írásbeli dolgozatok megőrzési ideje - a Korm.rend. és az OH NYAK által közzétett AK alapján 3 év.

  Az adatok megismerhetősége

  A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai, valamint a feladataik ellátásának körében az adatfeldolgozók ismerhetik meg. A személyes adatokat megismerő, azokkal dolgozó személyek mindegyike titoktartási nyilatkozatot ír alá.

  A személyes adatok - jogi kötelezettség teljesítése érdekében - továbbíthatók a felügyeleti feladatokat ellátó Oktatási Hivatal számára. Az adatkezelő emellett kizárólag esetleges jogszabályi kötelezettség alapján továbbít személyes adatokat más szerv vagy személy részére.

  Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

  Az érintett az Infotv. 14-15. §-ai alapján bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatait érintő adatkezelés körülményeiről. A tájékoztatás iránti igény benyújtása írásban történik, a Vizsgaközpont postacímére és elektronikus címére (dexam@unideb.hu) eljuttatott kérelem formájában.

  Amennyiben a tájékoztatás személyes adatokat is érint, biztosítani kell, hogy ahhoz kizárólag az érintett férjen hozzá.

  Az érintett az Infotv. alapján kérheti a valóságnak nem megfelelő (téves, pontatlan vagy hiányos) személyes adatainak helyesbítését.

  Az érintett hozzájárulásával kezelt adatok tekintetében az érintett kérheti a személyes adatainak törlését. A személyes adat nem törölhető, ha annak kezelésére az Infotv. 6. § (5) pontja alapján a Vizsgahelyre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor. Az érintettet e tényről tájékoztatni kell. Az érintett ez esetben élhet az Infotv. 21. §-ban foglalt tiltakozás jogával, melyet az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  A személyes adatokat emellett törölni kell, ha

  • a kezelése jogellenes;
  • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

  A helyesbítés, törlés vagy tiltakozás iránti igény - az érintett egyértelmű személyazonosítása mellett - személyesen vagy írásban kezdeményezhető. A helyesbítést és az adatok törlését az adatkezelő 15 napon belül elvégzi. Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet. Az érintett a tájékoztatási, helyesbítési, törlési vagy tiltakozási jogának megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Amennyiben a személyes adatok jogellenes kezelésével az adatkezelő az érintettnek kárt okoz vagy a személyiségi jogait megsérti, az érintett kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet.  Jelen Vizsgaszabályzat 2024. február 15-én lép érvénybe.  Vizsgaszabályzat letöltése


  Adatkezelési tájékoztató teljes szövegének letöltése