Beszédfunkciók

A beszédfunkciók listája azokat a kommunikációs szándékokat foglalja össze, amelyek B1, illetve B2 szinten a vizsgázóktól elvárható. C1 szinten a beszédfunkciók köre nem bővül tovább. A B2 és C1 szint közötti különbség a nyelvi megvalósítás minőségében mutatkozik meg.

Beszédfunkció Példa
Információcsere
  B1, B2
    leírás: dolgok, személyek megnevezése, leírása, összehasonlítása He is my best friend. He is very helpful. He has more money than me.
    elbeszélés When I was a child I often went camping with my friends. We enjoyed living in .
    információkérés (kérdés) What's this?
    válaszadás (What's this?) It's a book.
    a válaszadás elutasítása (What's this?) Sorry, I have no idea.
    válaszadás indoklással (ok / cél megnevezésével) (What's this?) Sorry, I have no idea. I haven't seen such a thing before.
Intellektuális viszonyulás kifejezése
  B1, B2
    véleménykérés / véleménynyilvánítás What do you think about your teacher? / I think he is good.
    egyetértés /egyet nem értés Yes, you are right. / I don't agree with you.
  B2
    bizonyosság, logikai szükségszerűség kifejezése He must be at home.
    bizonytalanság kifejezése Contrary to the recipe we might need some oil now.
    az információ pontatlanságának jelölése, találgatás It's difficult to say, but I'd guess that .
    kételkedés I doubt it.
    feltételezés megfogalmazása If you invest in it, you are a fool.
    egyetértés, kompromisszum keresése Do you think we could agree on this point?
    magyarázatkérés I don't understand why it has taken you so long to come.
Akarat kifejezése
  B1, B2
    szándék, terv I am going to work as a dentist next year.
    kívánság I'd like to give a party at the weekend. 
    ígéret If I can't come, I'll give you a ring.
  B2
    óhaj, vágy I'd rather you took this exam as soon as possible.
Érzelmi viszonyulás kifejezése
  B1, B2
    tetszés / nemtetszés  I like reading. I hate visiting my doctor.
    meglepetés, érdeklődés What a surprise! / Really?
    lelkesedés, izgalom Great! Fantastic!
    közömbösség I don't mind.
    remény I hope they will come on time.
    elégedettség / elégedetlenség That's fine. / I'm not happy with it.
    öröm I'm glad.
    sajnálkozás Sorry!
  B2
    dicséret Well done!
    bókolás How charming you look!
    csalódás We really felt disappointed hearing it.
    bánat I feel down.
    félelem I'm scared.
    aggodalom We were anxious about it.
    bosszúság That's annoying!
    szemrehányás You should have paid for it. Not me!
    panasz I'm awfully sorry but I was expecting you to.
Morális viszonyulás kifejezése
  B1, B2
    bocsánatkérés Sorry for being late.
    megbocsátás That's all right. Forget about it!
  B2
    együttérzés I'm sorry to hear that .
    helyeslés That's what I would have done in your place.
    rosszallás I can't really approve of it.
Felszólítás
  B1, B2
    kérés Can you help me?
    tanácsadás You should work less.
    tanácskérés Do we have to start right now?
    javaslat Shall we go to the pub?
    javaslat elfogadása / elvetése Yes, let's. / Sorry, I can't tonight.
    engedélykérés Can I come and see the flat this afternoon?
    engedély megadása / megtagadása Yes, sure. / Sorry, you can't.
    figyelmeztetés Be careful!
    utasítás Turn to page 20.
Társadalmi érintkezés
  B1, B2
    üdvözlés / megszólítás Hello!
    bemutatkozás My name's John.
    figyelemfelkeltés Listen to me, please.
    jókívánságok, gratuláció Good luck with your exams!
    köszönet, hála kifejezése Thank you for your help.
    köszönetre reagálás You're welcome.
    elköszönés Bye-bye.
Párbeszéd szervezése
  B1, B2
    társalgás kezdeményezése You know what. ; I'd like to say that .
    visszakérdezés, ismétlés kérése Pardon?
    szó átvétele Can I stop you here?
    példa megnevezése For example.
    értés ellenőrzése Do you see what I mean?
    betűzés kérése Can you spell it, please?
    társalgás lezárása It was nice talking to you.
  B2
    új téma bevezetése I would also like to mention .
    kitérés (eltérés a beszélgetés fonalától) This reminds me of .
    udvarias félbeszakítás Can I come in here?
    beszédtervezési szünet kitöltése klisékkel It's a difficult question, but .
    megerősítés kérése Do you take my point?
    igazolás kérése / megadása / elvetése It's his business, isn't it? / Yes, it is. / I don't think it is.