Középfok (B2)

A középfokú DExam nyelvvizsga szóbeli és írásbeli vizsgából áll. A két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri.

A DExam vizsgarendszer követelményei összhangban vannak a KER-skálák szintleírásaival. B2 szinten a készségkövetelmények a szint alsó (B2-) és felső (B2+) tartományának elvárásait az egyes készségek mérésére vonatkozóan külön-külön tartalmazzák.

Középfok (B2) vizsga felépítése

  Vizsgarész Feladat típusa Idő (perc) Pontszám
Szóbeli Beszédértés Hozzárendelés 35-40 25
Kiegészítés
Többszörös feleletválasztás
Beszédkészség Kiselőadás 18-23 25
Társalgás a vizsgáztatóval
Beszélgetés a vizsgázótárssal
Írásbeli Olvasáskészség és nyelvismeret Rövid választ igénylő kérdések 60 25
Mondatrészlet visszahelyezése szövegbe
Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből
Íráskészség Levél 90 25
Fogalmazás

A DExam vizsgarendszer sajátossága a humán/reál feladatsor közötti választási lehetőség, amely B2 szinten is megjelenik. A humán/reál feladatok száma az egyes vizsgarészekben különböző.

A humán/reál feladatok a vizsgázók szűkebb vagy tágabb érdeklődési vagy szakterületéhez kötődnek, de tárgyi tudást nem mérnek. A humán feladatsort a társadalomtudományok és művészetek iránt érdeklődőknek, a reál feladatsort pedig a természettudományok és a technika iránt érdeklődőknek ajánljuk.

I. Beszédértés

Követelmények

B2+: Meg tud érteni köznyelvi ejtésben rögzített hangfelvételeket általános és tágabb szakterületéhez tartozó témákban. Érti mind a tartalmat, mind a beszélő nézeteit és attitűdjeit; megbirkózik a kissé zajos felvételekkel is.

B2-: Meg tudja érteni a legtöbb rádiós dokumentumműsort és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagot köznyelvi kiejtés és normál beszédtempó esetén.

A vizsga leírása

A vizsgázó a hanganyagokat hangszórón keresztül hallja. A vizsgázó a feladatokhoz angol nyelvű utasításokat kap, amelyek szerepelnek a feladatlapon és elhangzanak a hangfelvételről is.

A feladatsor három különböző hanganyagból áll, amelyekhez három különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. hozzárendelés,
 2. kiegészítés,
 3. többszörös feleletválasztás.

A három feladatból kettő humán/reál feladat, egy pedig a feladatsorok közös részét képező általános témájú feladat.

A szövegeket a vizsgázó kétszer hallgatja meg.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen maximálisan 20 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

II. Beszédkészség

Követelmények

B2+: Általános és szakterületéhez kapcsolódó témák széles körében folyékonyan és hatékonyan tud kommunikálni anélkül, hogy észrevehetően korlátozni kellene mondanivalóját.

Világos, szisztematikusan kifejtett előadást tud tartani, a fontos gondolatokat kiemeli, és megfelelő érvekkel támasztja alá; szükség esetén el tud térni az előre elkészített szövegtől.

B2-: Általános és szakterületéhez kapcsolódó témákban hatékonyan, a kommunikációt zavaró nyelvhasználati hibák nélkül tud részt venni a társalgásban.

Világos, előre elkészített előadást tud tartani, érveket hoz fel egy bizonyos nézet mellett vagy ellen, és kifejti a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait.

A vizsga leírása

A DExam szóbeli vizsga páros vizsga, azaz egyszerre két vizsgázó van jelen, akik két vizsgáztató előtt teszik le a vizsgát. A vizsgázók a jelentkezési lapon megjelölhetik, hogy kivel kívánnak együtt vizsgázni.

A vizsga megkezdése előtt 10 perc felkészülési idő áll a vizsgázók rendelkezésére. Ez alatt az idő alatt kell felkészülniük az első feladat kiselőadására. A felkészülés során a vizsgázók egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhatnak.

A vizsga bemutatkozással indul, amely arra is szolgál, hogy a vizsgázók hozzászokjanak a vizsgahelyzethez. A bemutatkozás a vizsga nulladik része, amely nem számít bele a vizsgaeredménybe.

A vizsga 3 feladatból áll:

 1. kiselőadás,
 2. társalgás a vizsgáztatóval,
 3. beszélgetés a vizsgázótárssal.

Az első két feladatot egyénileg, a harmadikat pedig párban kell megoldaniuk a vizsgázóknak.

Az első feladat egy önálló kiselőadás. A vizsgázó két rövid, a választott humán/reál tematikának megfelelő tudományos ismeretterjesztő jellegű szöveget kap. A vizsgázó rövid mérlegelés után választhat, melyik szöveg témáját részesíti előnyben. A vizsgázó feladata, hogy a szöveghez kapcsolódó kérdésre 3-4 percben kifejtse válaszát. A szöveg funkciója a téma felvetése, gondolatébresztés a kiselőadáshoz.

A második feladat társalgás a vizsgáztatóval, mely általános témákat érint, lásd Témakörök.

A harmadik feladatban a vizsgázók egymással társalognak, egy adott jelenség, szokás, stb. előnyeit és hátrányait vitatják meg, saját álláspontjuk mellett érvelnek, stb.

Értékelés

A vizsgázó pontszáma a három feladatban nyújtott összteljesítménye alapján kerül megállapításra. A maximálisan elérhető pontszám 28, amelyet százalékszámítással feleltetünk meg a 25 vizsgapontnak.

III. Olvasáskészség és nyelvismeret

Követelmények

B2+: Általános témájú újságcikkekből és szélesebb szakterületéhez kapcsolódó tudományos-ismeretterjesztő írásokból gyorsan és pontosan ki tudja szűrni az információt, gondolatokat és véleményeket, képes a szükséges részletek megértésére.

Tudatosan használja a nyelvtani szerkezeteket. Képes a nyelvtani és lexikai szerkezetek használatára összetett szövegekben is.

B2-: Gyorsan át tud olvasni hosszabb, összetett szövegeket, általános témájú újságcikkeket és szélesebb szakterületéhez kapcsolódó tudományos-ismeretterjesztő írásokat, és megtalálja benne a lényeges részleteket.

Képes a nyelvtani szerkezetek megfelelő kontextusfüggő használatára.

A vizsga leírása

A feladatsor mindig három különböző témájú, autentikus forrásból származó szövegből áll, amelyekhez három különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. rövid választ igénylő kérdések,
 2. mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe,
 3. hiányos szöveg kiegészítése szókészletből.

A három feladatból kettő humán/reál feladat, egy pedig a feladatsorok közös részét képező általános témájú feladat.

A három feladatból kettő az olvasáskészséget és egy a nyelvismeretet méri.

Az Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgán szótár nem használható.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen maximálisan 30 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

IV. Íráskészség

Követelmények

B2+: Hatékonyan tud reagálni hirdetésre, hivatalos és magánlevélre.

Érdeklődési körével kapcsolatos számos témakörben képes esszét vagy beszámolót írni, amelyben kifejti érvelését, részletes leírást ad, kifejezi érzelmeit stb. valóságos vagy képzelt eseményekről, történésekről.

B2-: Lényegre törően tud reagálni hirdetésre, hivatalos és magánlevélre.

Érdeklődési körével kapcsolatos témakörökben képes esszét vagy beszámolót írni, amelyben kifejti érvelését, meglehetősen részletes leírást ad valóságos vagy képzelt eseményekről, történésekről.

A vizsga leírása

A feladatsor két különböző műfajt képviselő feladatból áll: az egyik egy hivatalos levél, a másik pedig egy fogalmazás. Egy adott vizsga két konkrét feladatának típusát a Vizsgaközpont jelöli ki.

 1. Hivatalos levél
 2. Fogalmazás

A két feladat közül az egyik témája általános, és a Témakörök listából merít.

A 2022. évi tavaszi vizsgaidőszaktól kezdve az Íráskészség vizsgán is megjelenik a humán/reál tematika. A feladatsor egyik feladata (vagy a levél, vagy a fogalmazás) humán/reál témájú.

Mindkét feladat szószám-terjedelme min. 130 - kb. 180 szó. A felső szószám-határt meghaladó feladatmegoldást pontlevonás nem bünteti.

A vizsga idotartama alatt mindkét feladatot meg kell oldani, amennyiben valaki csak az egyik feladatot írja meg, vizsgája érvénytelen.

Az Íráskészség vizsgán egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

Értékelés

A maximálisan elérhető nyerspontszám 56, amely 25 vizsgapontnak felel meg.