Felsőfok (C1)

A felsőfokú DExam nyelvvizsga szóbeli és írásbeli vizsgából áll. A két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri.

A DExam vizsgarendszer követelményei összhangban vannak a KER-skálák szintleírásaival.

Felsőfok (C1) vizsga felépítése

  Vizsgarész Feladat típusa Idő (perc) Pontszám
Szóbeli Beszédértés Kiegészítés 35-40 25
Többszörös feleletválasztás
Többszörös hozzárendelés
Beszédkészség Kiselőadás 18-23 25
Társalgás a vizsgáztatóval
Vita a vizsgázótárssal
Írásbeli Olvasáskészség és nyelvismeret Alcím hozzárendelése bekezdéshez 90 25
Feleletválasztás
Mondatrészlet visszahelyezése szövegbe
Szóképzés
Íráskészség Hivatalos levél 100 25
Fogalmazás

A DExam vizsgarendszer sajátossága a humán/reál feladatsor közötti választási lehetőség, amely C1 szinten is megjelenik. A humán/reál feladatok száma az egyes vizsgarészekben különböző.

A humán/reál feladatok a vizsgázók szűkebb vagy tágabb érdeklődési vagy szakterületéhez kötődnek, de tárgyi tudást nem mérnek. A humán feladatsortz a társadalomtudományok és művészetek iránt érdeklődőknek, a reált pedig a természettudományok és a technika iránt érdeklődőknek ajánljuk.

I. Beszédértés

Követelmények

Megérti a hanganyagok tematikailag, műfajilag széles skáláját, fel tudja dolgozni a részleteket és az implikált tartalmakat is. Nem zavarja a háttérzaj, ki tudja szűrni az információt a rossz minőségű, torzult hanganyagból, illetve a köznyelvi normától némileg eltérő ejtésből is.

A vizsga leírása

A vizsgázó a hanganyagokat hangszórón keresztül hallja. A vizsgázó a feladatokhoz angol nyelvű utasításokat kap, amelyek szerepelnek a feladatlapon és elhangzanak a hangfelvételről is.

A vizsgafeladatsor három különböző hanganyagból áll, amelyekhez három különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. kiegészítés,
 2. többszörös feleletválasztás,
 3. többszörös hozzárendelés.

A három feladatból kettő humán/reál feladat, egy pedig a feladatsorok közös részét képező általános témájú feladat.

A vizsgázó minden feladatot kétszer hallgathat meg.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen maximálisan 22 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

II. Beszédkészség

Követelmények

Szóbeli megnyilatkozásaiban folyékonyan, természetes módon, gazdag szókinccsel, megfelelő stílusban és grammatikai helyességgel fejezi ki magát. Világos, jól szerkesztett előadást tud tartani összetett témákban, nézeteit érvekkel és megfelelő példákkal támasztja alá.

A vizsga leírása

A DExam szóbeli vizsga páros vizsga, azaz egyszerre két vizsgázó van jelen, akik két vizsgáztató előtt teszik le a vizsgát. A vizsgázók a jelentkezési lapon megjelölhetik, hogy kivel kívánnak együtt vizsgázni.

A vizsga megkezdése előtt 10 perc felkészülési idő áll a vizsgázók rendelkezésére. Ez alatt az idő alatt kell felkészülniük az 1. feladat kiselőadására. A felkészülés során a vizsgázók egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhatnak.

A vizsga bemutatkozással indul, amely arra is szolgál, hogy a vizsgázók hozzászokjanak a vizsgahelyzethez. A bemutatkozás a vizsga nulladik része, amely nem számít bele a vizsgaeredménybe.

A vizsga három feladatból áll:

 1. kiselőadás,
 2. társalgás a vizsgáztatóval,
 3. vita a vizsgázótárssal.

Az első két feladatot egyénileg, a harmadikat pedig párban kell megoldaniuk a vizsgázóknak.

Az első feladat egy önálló kiselőadás. A vizsgázó két rövid, a választott humán/reál tematikának megfelelő tudományos ismeretterjesztő jellegű szöveget kap. A vizsgázó rövid mérlegelés után választhat, melyik szöveg témáját részesíti előnyben. A vizsgázó feladata, hogy a szöveghez kapcsolódó kérdésre 3-4 percben kifejtse válaszát. A szöveg funkciója a téma felvetése, gondolatébresztés a kiselőadáshoz.

A második feladat társalgás a vizsgáztatóval, mely általános témákat érint, lásd Témakörök.

A harmadik feladatban a vizsgázók egymással vitáznak. A vita egy probléma megoldására irányul. A probléma közös fontossági sorrend felállítása, mely során a vizsgázóknak meg kell jeleníteni, majd át kell hidalni véleménykülönbségüket.

Értékelés

A vizsgázó pontszáma a három feladatban nyújtott összteljesítménye alapján kerül megállapításra. A maximálisan elérhető pontszám 28, amelyet százalékszámítással feleltetünk meg a 25 vizsgapontnak.

III. Olvasáskészség és nyelvismeret

Követelmények

Képes változatos műfajú és stílusú szövegek széles körét - modern irodalmi műveket, tágabb szakterületéhez kapcsolódó tudományterületek népszerűsítő-tudományos irodalmát - részleteiben megérteni. Szövegértése kiterjed az attitűdökre, implikált tartalmakra is.

Alapos nyelvismeretének köszönhetően képes változatos és komplex nyelvtani és lexikai szerkezetek pontos kontextusfüggő használatára.

A vizsga leírása

A vizsgafeladatsor négy különböző témájú, autentikus forrásból származó szövegből áll, amelyekhez négy különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. alcím hozzárendelése bekezdéshez,
 2. feleletválasztás 4 lehetőségből,
 3. mondatrészlet visszahelyezése szövegbe,
 4. szóképzés.

A négy feladatból kettő humán/reál támájú, kettő pedig a feladatsorok közös részét képező általános témájú feladat.

A négy feladatból három az olvasáskészséget és egy pedig a nyelvismeretet méri.

Az Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgán szótár nem használható.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen maximálisan 36 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

IV. Íráskészség

Követelmények

Rugalmasan és hatékonyan kommunikál hivatalos levélben.

Összetett témákat világos és jól szerkesztett módon tud kifejteni, hatásos stílusban hangsúlyozván a lényeges gondolatokat. Odaillő példák felhasználásával ki tudja fejteni és alá tudja támasztani nézeteit.

A vizsga leírása

A feladatsor mindig két különböző műfajt képviselő feladatból áll. Az első feladat egy hivatalos levél, amelynek típusát egy adott vizsgaidőszakban a Vizsgaközpont határozza meg. A második feladat egy véleménykifejtő fogalmazás.

 1. Hivatalos levél:
  • olvasói,
  • hivatalos válaszlevél.
 2. Véleménykifejtő fogalmazás.

Az első feladat témája általános, a második, a véleménykifejtő fogalmazás pedig humán/reál feladat.

Az 1. feladat szószám-terjedelme min. 220 - kb. 270 szó, a 2. feladaté pedig min. 230 - kb. 280 szó. A felső szószám-határt meghaladó feladatmegoldást pontlevonás nem bünteti.

A vizsga időtartama alatt mindkét feladatot meg kell oldani, amennyiben valaki csak az egyik feladatot írja meg, vizsgája érvénytelen.

Az Íráskészség vizsgán egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

Értékelés

A maximálisan elérhető nyerspontszám 56, amely 25 vizsgapontnak felel meg.