Értékelési rendszer

A szóbeli vizsga értékelése

A szóbeli vizsga összpontszámát a beszédértés és a beszédkészség vizsgarészeken elért pontszámok összege adja. A szóbeli vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető összpontszám minimum 60%-át teljesíti, azaz 30 pontot elér úgy, hogy mind a beszédértés, mind a beszédkészség vizsgarészben 40% vagy azt meghaladó eredményt ért el.

Az írásbeli vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga összpontszámát az íráskészség és az olvasáskészség és nyelvismeret vizsgarészeken elért pontszámok összege adja. Az írásbeli vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető összpontszám minimum 60 %-át teljesíti, azaz 30 pontot elér úgy, hogy mind az íráskészség, mind az írott szöveg értése és nyelvismeret vizsgarészben 40%-os vagy azt meghaladó eredményt ért el.

A következő táblázat összefoglalja a DExam vizsga követelményeinek sikeres teljesítésére vonatkozó számításokat.

  Elérhető pontszám Elérendő minimum pontszám
Beszédértés 25 10 (40%)
Beszédkészség 25 10 (40%)
Szóbeli 50 30 (60%)
Olvasáskészség és nyelvismeret 25 10 (40%)
Íráskészség 25 10 (40%)
Írásbeli 50 30 (60%)

A komplex vizsga értékelése (a 2017. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes)

A komplex vizsga összpontszámát a négy vizsgarészben elért pontszámok összege adja. A komplex DExam vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakon belül mind a 4 készségben teljesíti az előírt 40%-ot, és a 4 vizsgarészen megszerzi az elérhető összpontszám minimum 60%-át.

A komplex vizsga sikeressége tehát független attól, hogy a szóbeli és/vagy az írásbeli részvizsga eredménye eléri-e a 60%-ot. Ez azt jelenti, hogy például az Írászkészség vizsgarészen elért gyenge teljesítményt akár a Beszédértés, akár a Beszédkészség vizsgarészben elért jó teljesítmény is kompenzálhatja.

Sikertelen komplex vizsga esetén szóbeli vagy írásbeli vizsgabizonyítványt állítunk ki, amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsga követelményeit teljesíti. A bizonyítvány kiállításához kérelem benyújtása nem szükséges.