Alapfok (B1)

Az alapfokú DExam nyelvvizsga szóbeli és írásbeli vizsgából áll. A két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri.

A DExam vizsgarendszer követelményei összhangban vannak a KER-skálák szintleírásaival. B1 szinten a készségkövetelmények a szint alsó (B1-) és felső (B1+) tartományának elvárásait az egyes készségek mérésére vonatkozóan külön-külön tartalmazzák.

Az Alapfok (B1) vizsga felépítése

  Vizsgarész Feladat típusa Idő (perc) Pontszám
Szóbeli Beszédértés Igaz/hamis állítás 35-40 25
Űrlap kiegészítése
Hozzárendelés képhez
Beszédkészség Társalgás a vizsgáztatóval 15-20 25
Képleírás
Szerepjáték a két vizsgázó között
Írásbeli Olvasáskészség és nyelvismeret Rövid választ igénylő kérdések 60 25
Mondatrészlet visszahelyezése szövegbe
Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből
Íráskészség Űrlap kitöltése 60 25
Magánlevél

I. Beszédértés

Követelmények

B1+: A vizsgázó az érdeklődési körébe tartozó témákban megérti a felvett vagy közvetített hanganyag többségének információtartalmát, amennyiben világos, köznyelvi beszédről van szó.

B1-: A mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó hangfelvételekből, rádiós hírműsorokból képes a lényegi mondanivalót kiszűrni és tényszerű részleteket megérteni. Beszédértése a viszonylag lassú beszédtempójú és gondozott beszédre terjed ki.

A vizsga leírása

A vizsgázó a hanganyagokat hangszórón keresztül hallja. A vizsgázó a feladatokhoz angol nyelvű utasításokat kap, amelyek szerepelnek a feladatlapon és elhangzanak a hangfelvételről is.

A vizsga-feladatsor három különböző hanganyagból áll, amelyekhez három különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. igaz / hamis állítás,
 2. űrlap kiegészítése,
 3. hozzárendelés képhez.

A szövegeket a vizsgázó kétszer hallgatja meg.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen 20 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

II. Beszédkészség

Követelmények

B1+: A vizsgázó érdeklődési köréhez kapcsolódó és ismerős témákban magabiztosan vesz részt a társalgásban. Hétköznapi helyzetekben többnyire könnyen követhetően meg tudja fogalmazni véleményét, rövid magyarázatokra, érvelésre is képes. Meglehetősen folyékony leírást tud adni mindennapi tevékenységekről.

B1-: Mindennapi társalgás során követni tudja a hozzá intézett világos beszédet, bár időn­ként egyes szavak és fordulatok ismétlését kéri. Érdeklődési köréhez kapcsolódó és a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos témákban részt tud venni a társalgásban, röviden meg tudja fogalmazni véleményét.

A vizsga leírása

A DExam szóbeli vizsga páros vizsga, azaz egyszerre két vizsgázó van jelen, akik két vizsgáztató előtt teszik le a vizsgát. A vizsgázók a jelentkezési lapon megjelölhetik, hogy kivel kívánnak együtt vizsgázni.

A vizsga bemutatkozással indul, amely arra is szolgál, hogy a vizsgázók hozzászokjanak a vizsgahelyzethez. A bemutatkozás a vizsga 0. része, amely nem számít bele a vizsgaeredménybe.

A vizsga három feladatból áll, amelyek közül az első kettőt egyénileg, a harmadikat pedig párban kell megoldani a vizsgázóknak:

 1. társalgás a vizsgáztatóval,
 2. képleírás,
 3. szerepjáték a két vizsgázó között.

Az első feladatban a vizsgázók a vizsgáztató kérdéseire válaszolnak, a másodikban a vizsgázóknak önállóan kell leírást adniuk egy fényképről, a harmadikban pedig egymással társalognak.

Mindhárom feladat általános témákat érint, lásd Témakörök.

Értékelés

A vizsgázó pontszáma a három feladatban nyújtott összteljesítménye alapján kerül megállapításra. A maximálisan elérhető pontszám 28 nyerspont, amelyet százalékszámítással feleltetünk meg a 25 vizsgapontnak.

III. Olvasáskészség és nyelvismeret

Követelmények

B1+: Át tud fésülni hosszabb általános témájú szövegeket, hogy megtalálja a kívánt információt. Képes alapvető nyelvtani szerkezetek megfelelő kontextusfüggő használatára összetettebb szövegekben is.

B1-: Kielégítően meg tudja érteni az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegek tényszerű információtartalmát. Képes alapvető nyelvtani szerkezetek kielégítő kontextusfüggő használatára.

A vizsga leírása

A vizsga-feladatsor három különböző általános témájú, autentikus forrásból származó szövegből áll, amelyekhez három különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. rövid választ igénylő kérdések,
 2. mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe,
 3. hiányos szöveg kiegészítése szókészletből.

A három feladatból kettő azolvasáskészséget és egy a nyelvismeretet méri.

Az Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgán szótár nem használható.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen maximálisan 25 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

IV. Íráskészség

Követelmények

B1+: Jól érthető információ közlő feljegyzést, üzenetet tud írni. Érdeklődési köréhez kapcsolódó ismerős témákban lényegre koncentráló, időnként részletes leírást tud adni.

B1-: Egyszerű információt közlő feljegyzést, üzenetet tud írni.

A vizsga leírása

A feladatsor mindig ugyanabból a típusú két feladatból áll:

 1. űrlap kitöltése,
 2. magánlevél.

Mindkét feladat témája általános, és a Témakörök listából merít.

Az 1. feladat elvárt szószám-terjedelme min. 50 - kb. 70 szó, a 2. feladaté min. 100 - kb. 130 szó. A felső szószám-határt meghaladó feladatmegoldást pontlevonás nem bünteti.

Az Íráskészség vizsgán egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

Értékelés

Az első feladat maximális pontszáma 14, a második feladaté 28. A maximálisan elérhető pontszám 42, amely 25 vizsgapontnak felel meg.